สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

Details
Published on Saturday, 22 June 2019 10:13
Written by Super User
Hits: 1700
new1 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร1) ประจำปี 2564       

10anidot5bสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน   ตุลาคม       2563    ดูรายละเอียด
10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  พฤศจิกายน 2563    ดูรายละเอียด 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ธันวาคม      2563    ดูรายละเอียด

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  มกราคม      2564    ดูรายละเอียด   

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  กุมภาพันธ์   2564    ดูรายละเอียด   

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   มีนาคม        2564      ดูรายละเอียด

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  เมษายน      2564     ดูรายละเอียด     

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  พฤษภาคม   2564     ดูรายละเอียด     
10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  มิถุนายน     2564      ดูรายละเอียด    

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  กรกฎาคม   2564      ดูรายละเอียด    
10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  สิงหาคม     2564      ดูรายละเอียด
10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  กันยายน     2564     ดูรายละเอียด    
 

 

         แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร1) ประจำปี 2563       

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน  ตุลาคม      2562   ดูรายละเอียด
  

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2562  ดูรายละเอียด 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม     2562   ดูรายละเอียด

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  มกราคม    2563   ดูรายละเอียด   

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  กุมภาพันธ์ 2563   ดูรายละเอียด   

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  มีนาคม     2563    ดูรายละเอียด

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  เมษายน    2563   ดูรายละเอียด     

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  พฤษภาคม 2563   ดูรายละเอียด     
     

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  มิถุนายน   2563    ดูรายละเอียด    

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  กรกฎาคม  2563   ดูรายละเอียด    

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  สิงหาคม   2563    ดูรายละเอียด

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  กันยายน   2563    ดูรายละเอียด    

 

    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร1) ประจำปี 2562       

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน  ตุลาคม 2561               ดูรายละเอียด  

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2561  ดูรายละเอียด 

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ธันวาคม 2561      ดูรายละเอียด

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2562       ดูรายละเอียด

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562     ดูรายละเอียด

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2562        ดูรายละเอียด  

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2562               ดูรายละเอียด

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2562           ดูรายละเอียด  
     

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  มิถุนายน 2562             ดูรายละเอียด
 
10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2562      ดูรายละเอียด
 
10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2562       ดูรายละเอียด
 
10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2562       ดูรายละเอียด
 

 62238339 1102160983324254 4955057654331342848 n65198058 924435767906393 4825555667278364672 n

    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร1) ประจำปี 2561        

 

  10anidot5bสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน  ตุลาคม60 

        

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน พฤศจิกายน 60 

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน ธันวาคม60  

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน มกราคม61

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน กุมภาพันธ์ 61

 

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน มีนาคม61

        

10anidot5b สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน เมษายน61   

           

10anidot5bสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน  พฤษภาคม61   

 

10anidot5bสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน  มิถุนายน 61

 

10anidot5bสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน กรกฎาคม 61 

 

10anidot5bสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน  สิงหาคม 61   

   

10anidot5bสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดิอน กันยายน 61