การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

Details

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 และการพัฒนาการศึกษาด้วย DLTV  ในโรงเรียนขนาดเล็ก

DSCF2583DSCF2596

DSCF2612DSCF2614

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ภายใน 1 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการพี่เลี้ยง ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

pro1pro2  pro5pro6 pro7pro8

       วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 พร้อมจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเพื่อให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัย ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพ ธงชาติ  สวดมนต์ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ชี้แจงข้อราชการ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ โรงเรียน และบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานด้านการศึกษาและวิชาการ ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

meet9meet11

64404248 331528287739337 1660326445580288000 n62578512 331530467739119 5774573986054668288 n

 

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารจำนวน 44 คน เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกประธานโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เห็นชอบร่างคำสั่งบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และมีการอภิปรายถอดประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2562

DSCF2471DSCF2476

DSCF2477DSCF2481

DSCF2482DSCF2464

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดประชุมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อให้เกิดความการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

DSCF2438DSCF2447

DSCF2451DSCF2454

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษาในสังกัด โดยมีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และการมีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

18 6518 64

18 6618 68 1

        เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื ่อนการดำเนินงานโครงการโรงเ รียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมมรกต สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนโครงการคุณภา พประจำตำบล ตามนโยบาย “ 1 ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งมีเป้าหมาย “เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม” จำนวน 33 โรงเรียน ในสังกัด 

51100925 257526488472851 343846019336765440 n51193443 257527071806126 896797688324947968 n

51413099 257526555139511 930049106087247872 n51466875 257526495139517 632017318213320704 n

 

        วันที่ 7- 8 มกราคม 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา /ข้าราชการครู/นักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ทำโป่งเทียม” โดยพร้อมใจยิงหนังสติ๊กที่ปั้นด้วยเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิดยิงลงไป ณ บริเวณจุถดชมวิวผาแดงเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสังกัดได้มีความรักและหวงแหนป่าและรรมชาติ และทำโป่งเทียมช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

50221110 242287033330130 5511238331272265728 o49786025 242287929996707 302522944981041152 o

49343477 242287953330038 3428820332545310720 o49263827 242290196663147 3006942664475017216 o

49948721 242292653329568 8962463584055459840 o49897377 242296519995848 3209537294029553664 o

49647087 242295983329235 5465478018828861440 o49726507 242295519995948 779910359522738176 o

 

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยนายกำพล กระมลผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารส านศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 6/ 2561 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิ ญญาเขตพื้นที่สุจริตขานรับน โยบายสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัป ชั่น" และเพื่อชี้แจงข้อราชการเร่ งด่วนมอบนโยบาย พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โ รงเรียนและข้าราชการครูผู้ท ี่มีผลงานด้านการศึกษาและผล งานทางวิชาการดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ ลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชกา รด้วยความตั้งใจและอุตสาหะ

45711731 205913573634143 2482775750340509696 n45756881 205913400300827 2009401647729475584 n

45743435 205914913634009 1107704187698806784 n45788034 205918110300356 3912844579660890112 n

 

วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยแบ่งกลุ่มมอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบ และจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ณ บุหงาส่าหรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

DSCF0467DSCF0473

DSCF0448DSCF0450

DSCF0409DSCF0416

 

 

 

 

 

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • p1.jpg
  • p2.jpg
  • p4.jpg
   

หลกสตรอบรม 

active 

cover Educational Manual 221x300

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

เพลงเขตสุจริตสระแก้ว2  

 

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

5207458
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1335
2291
19337
5157310
7831
96422
5207458

IP คุณ : 3.81.28.10
วันนี้: 03-07-2020 เวลา: 16:20
   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.