ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Details
Published on Sunday, 23 August 2020 15:16
Written by Super User
Hits: 59556

     speakers 1521312 960 720 ข้อมูลจำนวน โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

                      ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

                         ข้อมูล ณ ว ันที่ 9 ธันวาคม 2563

จำนวนนักเรียน (คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ห้อง
21,252 10,931 10,321 1,189
ระดับ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ก่อนประถมศึกษา 2368 2253 4621
ประถมศึกษา 7,221 6,837 14,058
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,341 1,231 2,573

     new1ข้อมูลนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน ห้องเรียน  xls.  pdf.

  speakers 1521312 960 720  ข้อมูลจำนวน โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

                      ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

             จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 118 โรงเรียน แบ่งเป็น

          10anidot5b   โรงเรียนขนาดเล็ก                           จำนวน   46  โรงเรียน 

          10anidot5b โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน    34  โรงเรียน

          10anidot5b  โรงเรียนปกติ                                    จำนวน   38 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน (คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ห้อง
21,300 10,979 10,321 1,197
ระดับ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ก่อนประถมศึกษา 2,354 2,230 4,584
ประถมศึกษา 7,270 6,854 14,124
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,355 1,237 2,592

  

new1     จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก xls.  pdf.

 new1    จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก  xls.  pdf.

new1     จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  xls.  pdf.

new1    จำนวนโรงเรียนขยายโอกาส  xls.  pdf.

new1     จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด xls.  pdf.

new1    จำนวนนักเรียน โรงเรียนแยกตามอำเภอ 

                   อรัญประเทศ(34)    xls.  pdf.        วัฒนานคร (42)  xls.  pdf.        

               ตาพระยา (28)         xls.  pdf.       โคกสูง (14)      xls.  pdf.

new1   จำนวนนักเรียนแยกเพศ อายุ

new1 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

new1 จำนวนนักเรียนขาดแคลน

new1 จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

new1 จำนวนนักเรียนติด G

new  รหัสโรงเรียน คลิก