ข้อมูลนักเรียน 2562

Details
Published on Wednesday, 26 June 2019 21:19
Written by Super User
Hits: 66644

             newupdat e0

       speakers 1521312 960 720  ข้อมูลจำนวน โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

                      ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู ณ วันที่ 10 พย.62  คลิก

        ข้อมูลนักเรียน 10 พย.62 ภาคเรียนที่ 2  คลิกpdf  xls

จำนวนนักเรียน (คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ห้อง
21,592 11,104 10,488 1,187
ระดับ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ก่อนประถมศึกษา 2,434 2,334 4,768
ประถมศึกษา 7,310 6,906 14,216
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,360 1,248 2,608

              speakers 1521312 960 720  ข้อมูลจำนวน โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

                      ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

 

             จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 118 โรงเรียน แบ่งเป็น

          10anidot5b   โรงเรียนขนาดเล็ก                           จำนวน   44  โรงเรียน 

          10anidot5b โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน   34  โรงเรียน

          10anidot5b  โรงเรียนปกติ                                    จำนวน   40 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน (คน) ชาย(คน) หญิง(คน) ห้อง
21,613 11,126 10,487 1,188
ระดับ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม(คน)
ก่อนประถมศึกษา 2,429 2,297 4,726
ประถมศึกษา 7,285 6,926 14,211
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,612 1,266 2,676

               

new1   ข้อมูลนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน ห้องเรียน  xls.  pdf. 

new1     จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก xls.  pdf.

 new1    จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก  xls.  pdf.

new1     จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  xls.  pdf.

new1     จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด xls.  pdf.

new1    จำนวนนักเรียน โรงเรียนแยกตามอำเภอ 

                   อรัญประเทศ(34)    xls.  pdf.        วัฒนานคร (42)  xls.  pdf.        

               ตาพระยา (28)         xls.  pdf.       โคกสูง (14)      xls.  pdf.

new1   จำนวนนักเรียนแยกเพศ อายุ

new1 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

new1 จำนวนนักเรียนขาดแคลน

new1 จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

new1 จำนวนนักเรียนติด G

new  รหัสโรงเรียน คลิก

 

                 bulb clipart animated gif 8จำนวนข้าราชการครู

10anidot5b จำนวนข้าราชการครูแยกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ คลิก

10anidot5b จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และเพศ (รายโรง) คลิก

10anidot5b จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวิชาเอก คลิก

10anidot5b จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิก