ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Details
Published on Friday, 29 May 2015 15:10
Written by พรรณวิภา
Hits: 5439

hot 1  แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล     hot 1  แบบเบิกค่าเช่าบ้าน

hot 1 แบบเบิกไปราชการ                     hot 1 แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร

 แนวปฏิบัติในการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิ๊ก

 แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิ๊ก

 แบบบก.111 (กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จได้) คลิ๊ก

 บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ คลิ๊ก

Attachments:
Download this file (KTB_Corporate_Online.pdf)แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online[ ]92 kB
Download this file (PaySlip_GMIS187442_723705_20200930_210927-เบิกเกินส่งคืน.pdf)ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน[ ]1694 kB
Download this file (สัญญายืมเงินราชการ-สพป.สระแก้ว เขต 2.doc)สัญญายืมเงินราชการ[ ]89 kB
Download this file (หน้างบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร.pdf)งบหน้าเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร[ ]106 kB
Download this file (หน้างบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล.pdf)งบหน้าเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล[ ]106 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการนำส่งเงินผ่านระบบKTB-รร.pdf)แนวปฏิบัติการนำส่งเงินผ่านระบบKTB-รร.pdf[ ]834 kB
Download this file (ใบถอนเงินฝากคลัง.doc)ใบถอนเงินฝากคลัง.doc[ ]59 kB
Download this file (ใบนำฝากเงิน.doc)ใบนำฝากเงิน[ ]53 kB
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง(ประกันสัญญา,เงินรับฝาก) รร.ในสังกัดสก.2.pdf)ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง(ประกันสัญญา,เงินรับฝาก) รร.ในสังกัดสก.2.pdf[ ]118 kB
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน-รร.สก.2-ฉบับแก้ไขใหม่.pdf)ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน-รร.สก.2-ฉบับแก้ไขใหม่.pdf[ ]119 kB