สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดโครงการฝันปันดนตรีจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1

Details
Published on Wednesday, 16 December 2020 15:42
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 150

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝันปันดนตรีจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการโรงเรียนสุจริต ในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ดนตรีเพื่อสังคมณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โดยมีผู้มาร่วมงาน ได้แก่ นายกวิชัย บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มไตรมิตร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลห้วยโจด ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง โดยมีผู้มาร่วมงานประมาณ 200 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสาจาก นิสิตสาขาวิชาเอก ดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จำนวน 18 คน โดยมีการจัดค่ายจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ นักเรียนได้รับความรู้ เพิ่มทักษะและสามารถบรรเลงดนตรีไทยและนาฎศิลป์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและชุมชน1612001

  

1612002

1612005

1612003

1612004

1612006