นางภานุรังษี ทาประเสริฐ 0852233454

Details
  1. นางภานุรังษี ทาประเสริฐ  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เลขที่ตำแหน่ง  อ. 44

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้

2.1  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                  2.1.1  กำกับดูแลและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

                             -  การคัดกรองนักเรียน

                             -  การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศด้านยาเสพติดจังหวัด

ผ่านระบบ Narcotics Information System for Province Agency ( NISPA )

        2.1.2  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2.1.3  การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2.1.4  การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.1.5  กำกับดูแลและดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ (ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.สระแก้ว เขต ๒)

                   2.2  ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

        2.2.1  งานวิเทศสัมพันธ์

        2.2.2  งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ

2.3   งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        2.3.1  งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                            1)  งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

                  2.3.2  งานความมั่นคงแห่งชาติ

                  1)  งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)

                  2)  งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)

                  3)  งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

2.4  งานส่งเสริมการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่นๆ

       2.4.1  งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

2.๕  งานประชุมคณะกรรมการการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา  ด้านกองทัพ  ภาคที่  ๑

กับภูมิภาคทหารที่ ๕ ฝ่ายกัมพูชา

                   2.6  การจัดการศึกษาในระบบ

                          2.6.1  งานการจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์

                   2.7  งานประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

                   2.8  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คนที่ 1

                   2.9  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • 20.jpg
  • p2.jpg
  • p4.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

20153209351

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

6688102
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
4626
6021
4626
6632073
149655
193793
6688102

IP คุณ : 3.230.173.249
วันนี้: 19-04-2021 เวลา: 15:17