คณะอนุกรรมการ กต.ปน. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

คณะอนุกรรมการ กต.ปน. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไพล

วันที่ 2 มีนาคม 2564

คณะติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกไพล

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คณะที่ 21 ติดตามด้านการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning การเรียนรู้ตามจุดเน้นต่างๆ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านอาชีพของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการได้เป็นอย่างดี
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น