ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)

ยปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ห้องมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น