ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

วันที่ 15 มกราคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม โดยพิจารณาปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความคิดเห็น