ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรออนไลน์

วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์" โดยมีนายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น