ประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2554

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2554
ความคิดเห็น