ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมคณะฯ ออกตรวจสอบห้องน้ํา โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี อําเภออรัญประเทศ และตรวจสอบบ้านพักครูโรงเรียนบ้านทัพไทย อําเภอตาพระ

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมคณะฯ ออกตรวจสอบห้องน้ํา โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี อําเภออรัญประเทศ และตรวจสอบบ้านพักครูโรงเรียนบ้านทัพไทย อําเภอตาพระยา ที่ขออนุญาตรื้อถอนในวันที่ 18 มีนาคม 2564
ความคิดเห็น