กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกิจกรรมการประกาศ ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายชนิด ปาปะโลม นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบุคลากรในสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศ

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายชนิด ปาปะโลม นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบุคลากรในสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกิจกรรมการประกาศ ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 ตามมาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์ สัปดาห์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน
ความคิดเห็น