การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน มีนาคม 2554

นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม อําเภออรัญประเ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
ความคิดเห็น