การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ความคิดเห็น