การประชุมคณะทำงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว          เขต 2

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว          เขต 2 โดยมีการวางแผนการดำเนินงานในการจัดเตรียมเอกสารการนำเสนอและรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น