ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ

19 ก.พ. 2564 : 11:55 / 18 116

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ตามนโยบายของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรออนไลน์

18 พ.ค. 2563 : 09:44 / 19 0

วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ...


ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรออนไลน์

18 พ.ค. 2563 : 09:43 309

วันที่ 15 พฤษภาคม 25963 กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ...

ข่าวกิจกรรม

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ITA

10 ต.ค. 2562 : 10:36 / 19 456

นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...


ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองหมู

4 ธ.ค. 2561 : 15:29 / 1 497

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมู ...

ข่าวกิจกรรม

ออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

18 มิ.ย. 2564 : 16:46 / 6 62

นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-SITE ณ โรงเรียนทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว...


2021-02-08 - 2021-02-08
การประชุมคณะทำงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว          เขต 2

2021-02-05 - 2021-02-05
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)

2019-01-15 - 2019-01-15
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

2019-01-16 - 2019-01-16
การนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี

2019-01-07 - 2019-01-08
กิจกรรม จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ทำโป่งเทียม”

2018-12-18 - 2018-12-18
การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอวัฒนานคร