ปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรม

2021-02-08 - 2021-02-08
การประชุมคณะทำงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว          เขต 2

2021-02-05 - 2021-02-05
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)

2019-01-15 - 2019-01-15
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

2019-01-16 - 2019-01-16
การนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี

2019-01-07 - 2019-01-08
กิจกรรม จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ทำโป่งเทียม”

2018-12-18 - 2018-12-18
การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอวัฒนานคร