ข่าวกิจกรรม

ออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

18 มิ.ย. 2564 : 16:46 / 6 327

นายปรีดี  โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-SITE ณ โรงเรียนทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมเสนอแต่งตั้งคณะทํางานกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2564

19 พ.ค. 2564 : 13:51 / 8 222

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุม นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นาวสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ...


ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน

18 มี.ค. 2564 : 16:16 285

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมคณะฯ ออกตรวจสอบห้องน้ํา โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี อําเภออรัญประเทศ และตรวจสอบบ้านพักครูโรงเรียนบ้านทัพไทย อําเภอตาพระ...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18 มี.ค. 2564 : 16:13 263

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2554...


ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านโคกไพล และ โรงเรียนบ้านโคกเพรีก

15 มี.ค. 2564 : 16:23 274

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านโคกไพล และ...

ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET

15 มี.ค. 2564 : 16:22 283

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจนักเรียนและคณะกรรมการดําเนินการ ณ สนามสอบ O-NET โรงเรียนอนุบาลตาพระยา ...


ข่าวกิจกรรม

การประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

9 มี.ค. 2564 : 15:48 248

นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ณ ห้องประชุมมรกต สํานักง...

ข่าวกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน มีนาคม 2554

9 มี.ค. 2564 : 15:46 265

นายอัมพล หันหยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม อําเภออรัญประเ...


แนะนำบุคลากร

Facebook Page

สถิติเข้าชม

Online : 1 IP
วันนี้ : 9 IP
เมื่อวาน : 3 IP
สัปดาห์นี้ : 19 IP
เดือนนี้ : 26 IP
ปีนี้ : 1224 IP
ทั้งหมด : 18334 IP
บันทึก : 282 (04.12.2018)