บุคลากร

นางสาววัลย์ภา ทุมสวัสดิ์
นางสาววัลย์ภา ทุมสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางนวพรรษ  สุขสละ
นางนวพรรษ สุขสละ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวันเพ็ญ อรัญ
นางวันเพ็ญ อรัญ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นางจตุพร จันทร์กระเทาะ
นางจตุพร จันทร์กระเทาะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวสุธาสินี ประจงใจ
นางสาวสุธาสินี ประจงใจ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 0 คน
ครูชาย 0 คน
ครูหญิง 0 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 5 คน