บุคลากร

นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย
นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสราวดี เพ็งศรีโคตร
นางสราวดี เพ็งศรีโคตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร
นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์
นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย
นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายฝน เทือกดอกไม้
นางสาวสายฝน เทือกดอกไม้

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์
นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ
นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล
นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์
นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นายนิพนธ์  พรมพิไล
นายนิพนธ์ พรมพิไล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรสุภา แจ่มศรี
นางสาวพรสุภา แจ่มศรี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นายชยาธิศ  กัญหา
นายชยาธิศ กัญหา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางอัญชลี อันศรีเมือง
นางอัญชลี อันศรีเมือง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์
นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางจรรยา หันทยุง
นางจรรยา หันทยุง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 1 คน
ครูชาย 1 คน
ครูหญิง 0 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 16 คน