ประชุมศึกษานิเทศก์ ๑/๒๕๖๔

การประชุมศึกษานิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุมประจำเดือน กลุ่มนิเทศ ติดตามและระเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ณ  ห้องทับทิม  สพป.สระแก้ว เขต ๒ โดยผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ทั้งสิ้น ๑๗ คน   
ความคิดเห็น