ยืนยันการสอบ O-NET 2563

ให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ที่ www.niets.or.th ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564

สถานศึกษาและนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบยืนยันการเข้าสอบผ่าน www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ” ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบ

          วันที่ 13 มีนาคม 2564 จัดการทดสอบชั้น ป.6

          วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 จัดการทดสอบชั้น ม.3

          วันที่ 21 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบชั้น ป.6

          วันที่ 22 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบชั้น ม.3
ความคิดเห็น