นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game - based Learning) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตุ่น อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัยและนางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์  ศึษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้ไปนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้เกมเป็นฐาน ( Game - Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  โดยคุณครูผู้สอน นางสาวไวิไลพร  ถาวรโสม ครูโรงเรียนบ้านตุ่น 
ความคิดเห็น