นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ กลุ่มเครือข่ายนครินทร์

วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มเครือข่าย นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ กลุ่มเครือข่าย นครินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้ นางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัย และนางสาวณัฐนันท์  สรวงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มเครือข่ายนครินทร์ ออกนิเทศติดตามให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนของโรงเรียนในกลุ่ม  จำนวน ๖ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน โรงเรียนบ้านหม่ศรีจำปาทอง  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา  โรงเรียนวัดพุทธิสาร โรงเรียนบ้านหนองเรือ และโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบหพัฒนา วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
ความคิดเห็น