บุคลากร

นางสาวภีมลาวีต์ บุญมีรัตน์
นางสาวภีมลาวีต์ บุญมีรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณรงค์ สมบูรณ์
นายณรงค์ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปริศนา เตยดอน
นางปริศนา เตยดอน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางพนาวรรณ   กิตติวรรธโนทัย
นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายบุญนำ เกตุแก้ว
นายบุญนำ เกตุแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชพรรณ บุญตะนัย
นางสาวกชพรรณ บุญตะนัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิภาภรณ์ ประภาชื่นชม
นางสาวนิภาภรณ์ ประภาชื่นชม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิชิราวุธ กองเพชร
นายวิชิราวุธ กองเพชร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 0 คน
ครูชาย 0 คน
ครูหญิง 0 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 8 คน