• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 32
TEPE Online

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online หลักสูตรเพื่อเลื่อนวิทยฐานนะเชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 2 ระยะที่ 3

สพป. สระแก้ว เขต 2 ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่ม ส่วนที่ 3 ระยะที่ 2  หลักสูตรการพัฒน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยยืดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Online จำนวน 6 ชั่วโมง   ซึ่งมีผู้สัมมนา จำนวน 21 คน  ในวันที่  23 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป. สระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น