• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวตรีนุช  เทียนทอง

แสดงความยินดีกับนางสาวตรีนุช  เทียนทอง  เนื่องจากได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย  นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และ ผู้อำนวยการกลุ่มและ  ข้าราชการ สพป.สระแก้ว เขต 2  ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวตรีนุช  เทียนทอง  เนื่องจากได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ความคิดเห็น