• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 32
สรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)

สรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก)

ประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  สพป.สระแก้ว เขต 2 ซึ่งมีผู้บริหารที่รับการประเมิน จำวน 14 คน
ความคิดเห็น