• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 32
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

    วันที่ 16 ธันวาคม 2562  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย โดยผู้บริหารสถานศึกษาผู้ให้ข้อตกลง และผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาผู้รับข้อตกลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เป็นพยาน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น