• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 32
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ที่ผ่านการพัฒ

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 54 ราย ณ ห้องเพชรบูรพา สพป. สระแก้ว เขต 2
ความคิดเห็น