• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
นำส่งผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

นำส่งผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันที่  9  เมษายน  2564  นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  มอบหมายให้ นางประคอง วิยบูลย์กาญจน์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วย นางสาวศศิธร  อรัญ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นำผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน  21  ราย  24  ประเภท เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
ความคิดเห็น