• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  นายชนิด ปาปะโลม รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางประคอง วิบูลย์กาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนร่มเกล้า และโรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ความคิดเห็น