• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายเอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 7 และ นางประคอง  วิบูลย์กาญจน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับแต่งตั้งจากสพฐ. ให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 (3 เดือนแรก) จำนวน 4 คน จุดที่ 1 ณ สพป.จันทบุรี เขต 1
ความคิดเห็น