• Email:
  • Tel: 037-232-263 ต่อ 23
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินการจัดทำเอกสารผลการปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรางวัล OBEC AWARDS

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินการจัดทำเอกสารผลการปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินการจัดทำเอกสารผลการปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้คำชี้แนะจาก สพป.นครราชสีมา เขต 3  ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เข้ารับการประชุม
ความคิดเห็น