สพป.สระแก้ว เขต 2 พัฒนาบุคลากรด้านการทำเว็บไซต์กลุ่มงาน

วันที่ 29 มกราคม 2564 สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดอบรมการพัฒนาด้านการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มงานให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ได้กำหนดให้ กลุ่มงานภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ประจำปี 2563   ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีรายละเอียด ดังนี้

 
ความคิดเห็น