ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

ประชุมแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ประธานดำเนินการประชุมการจัดทำแผนบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวย 51 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ณ ห้องเพชรบูรพา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต วันอังคารที่  กุมภาพันธ์ 2556


อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1