ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

แจ้งโรงเรียนแก้ไขเอกสารอัตราจ้างทุกอัตรา และส่งเอกสารด่วน

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ กรุณาส่งเอกสารเพื่อขอรับเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2555

ครูอัตราจ้าง งบวิกฤต ประจำเดือนตุลาคม 2555

 

- โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข น.ส.ศรสวรรค์  ดวงศรี

แก้ไขเอกสารเบิกเงินเดือนตุลาคม 55 แก้ไขใบตรวจรับงานจ้าง ต้องตรวจรับหลังวันที่ส่งมอบงานจ้างแล้ว หรือวันที่เดียวกันก็ได้ ,แบบปฏิบัติกรุณาระบุวันหยุดราชการ ให้ครบ 1 เดือน เช่น 6 ต-ค 55 (วันเสาร์)  

แก้ไขเอกสารเบิกเงินเดือนพฤศจิกายน 55 แก้ไขรายงานขอจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ 3 คน,แก้ไขใบตรวจรับงานจ้าง กรรมการตรวจรับ 3 คน และต้องตรงกับรายงานขอจ้าง ,วันที่ในใบส่งมอบงานจ้าง ต้องลงวันที่สิ้นเดือน หรือวันถัดไป 1-2 วัน ,ใบตรวจรับงานจ้าง ต้องลงวันที่สิ้นเดือน หรือวันถัดไป 1-2 วัน

- โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา (ส่งเอกสารขอเบิกประจำเดือนตุลาคม 2555 เพื่อขอรับเงิน) นางรพีพร  เรืองอุดม และนางศรินยา  ใจชื่น

- โรงเรียนบ้านซับใหญ่ (ส่งเอกสารขอเบิกประจำเดือนตุลาคม 2555 เพื่อขอรับเงิน)

นายมฤคธร  ขอจุลซ้วน

- โรงเรียนบ้านทัพเซียม  (ส่งเอกสารขอเบิกประจำเดือนตุลาคม 2555 เพื่อขอรับเงิน)

นายสุพจน์  พุทธมงคล

 

 แจ้งรายชื่อแก้ไขเอกสารขอเบิกเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 55

-  โรงเรียนบ้านกุดม่วง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูธุรการที่ส่งเบิกมานั้น มาปฏิบัติงานเต็มเดือนโดยไม่มีวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ (ความเป็นจริง แก้ไขด้วยคะ) 

-  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ใบส่งมอบงาน และใบตรวจรับงานจ้าง ต้องลงวันที่สิ้นเดือน หรือวันที่ถัดไป 1-2 วัน (เอกสารที่ส่งมา ส่งมอบและตรวจรับในวันที่ 1 พ.ย 55) 

-  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา  แก้ไขกรรมการที่แต่งตั้งในรายงานขอจ้าง ไม่ตรงกับกรรมการตรวจรับในใบตรวจรับงานจ้าง (แก้ไขด้วยคะ)

 

ไม่เข้าใจประการใด ขอรับเอกสารคืนได้ ณ ห้องบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กรุณาส่งเอกสารให้เป็นปัจุบัน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่าเอง

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1