ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

ประกันคุณภาพภายในปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ชมรมครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดอบรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย  ณ ห้องบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสระแก้ว เขต 2 โดยนายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ประธานในพิธีเปิดและจากนั้น ได้ทำพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูในชมรมที่เกษียนอายุราชการก่อนกำหนด 4 ราย ได้แก่่ นางสุภาพร  สว่างสาลี   นางสาวพัชรีพร  ซ่อนกลิ่น  นางวิภา  แสงจันทร์  และนางพูนทรัพย์  ศิลาโชติ 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1