ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1 
tyyy 

โครงการนักวิทย์ฯ น้อย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยชมรมครูปฐมวัยร่วมกับสำนักกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดประชุมโครงการบ้านนักวิทย์น้อย เพื่อเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการตามโครงการบ้านนักวิทย์น้อย ประเทศไทย โดย นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ ผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

aa001

aa002

aa003

aa004

aa006

aa007

aa005

aa008

aa009

aa010

 

OTPC ศูนย์ICT 

newสื่อTablet ป.3

newคู่มือการติดตั้งTablet ป.3

new สื่อ Tablet ม.2

new คู่มือการติดตั้งTablet ม.2

new โปรแกรมเสริมTablet

newรหัสผ่านการติดตั้งโปรแกรมสื่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

                                                                  images

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1