ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

โครงการนักวิทย์ฯ น้อย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยชมรมครูปฐมวัยร่วมกับสำนักกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดประชุมโครงการบ้านนักวิทย์น้อย เพื่อเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการตามโครงการบ้านนักวิทย์น้อย ประเทศไทย โดย นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ ผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

aa001

aa002

aa003

aa004

aa006

aa007

aa005

aa008

aa009

aa010

 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1