ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เดือนเมษายน

แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เดือนเมษายน

งบนักการภารโรง 32 อัตรา

1. นายรัสมี พันโยศรี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ ปฏิบัติงานไม่ครบ 31 วัน ขาดวันที่ 31 มีนาคม 2556

งบพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1. น.ส.วิจิตรา มะลิลาย โรงเรียนบ้านโคกสูง ปฏิบัติงานไม่ครบ 30 วัน ขาดวันที่ 27-30

2. น.ส.บุศกร ดีประเสริฐโรงเรียนบ้านแส์ง แก้ไขรายงานการปฏิบัติงาน จาก เดือนเมษายน เป็นเดือนมีนาคม

3. น.ส.วิไลพร เกสรประเสริฐ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ปฏิบัติงานไม่ครบ 30 วัน ขาดวันที่ 6-7, 13-14,

20-21, 27-28

4. นายวันชัย มิ่งจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองยาง ปฏิบัติงานไม่ครบ 30 วัน ขาดวันที่ 6-7, 13-14,

20-21, 27-28

5. นางสาวปัทมา อัปปมาโท โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจรับไม่ได้เซ็นชื่อในใบตรวจรับ

6. นางศุภลักษณ์ พูนทอง โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา แก้ไขวันที่ ในใบส่งมอบงาน วันที่ในใบตรวจรับ
และแก้ไขเดือน ในรายงานการปฏิบัติงาน

7. น.ส.สมมารักษ์ จันทร์สอน โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ไม่ได้เซ็นชื่อในใบส่งมอบงาน

8. นางวลัยพร กรป้องกัน โรงเรียนบ้านฟากห้วย รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับในรายงานขอจ้าง กับใบตรวจรับไม่ตรงกัน, แก้ไขวันที่ในใบตรวจรับ

งบวิกฤติ

1. น.ส.กิตติยา ประครองสุข โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ขาดรายงานขอจ้าง

2. นางสุชาสินี มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านโคกทหาร ปฏิบัติงานไม่ครบ 30 วัน ขาดวันที่ 13-19

3. นายคำมาย บาลี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ขาดรายงานการปฏิบัติงาน

งบครูธุรการ

1. น.ส.สุชาดา โพธิสี โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจรับไม่ได้เซ็นชื่อในใบตรวจรับ

 

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1