ข่าวประชาสัมพันธ์เขต สพป.สก2 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 

                                                                             booss1


 
 

แจ้งโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 2 ด่วน

รายชื่อโรงเรียน

สพป.สระแก้ว เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนนำร่องในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รุ่นที่ 2 ส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ดังต่อไปนี้

1. Log Book

2. โครงงาน 2 เล่ม

3. สรุปรายงานกิจกรรม (รูปแบบตามเอกสารแนบ)

โดยจัดทำและส่ง  ศน.สราวดี  เพ็งศรีโคตร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LT)สพป.สระแก้วเขต 2  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556

1

บ้านเนินผาสุก

2

บ้านหนองแสง

3

ร่มเกล้า

4

ประชาเกษตรพัฒนา

5

บ้านห้วยชัน

6

ช่องกุ่มวิทยา

7

บ้านท่าเกวียน

8

บ้านเขาจาน

9

บ้านหนองบัว

10

บ้านหันทราย

11

นิคมสงเคราะห์ 2

12

สระปทุม

13

อนุบาลศรีอรัญโญทัย

14

ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

15

อนุบาลธรรมศิริ

16

วัดหนองม่วง

17

อนุบาลตาพระยา

18

แสง์

19

บ้านหนองผักแว่น

20

บ้านทดวงศ์สมบูรณ์

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (201301_10.doc)201301_10.doc 29 Kb
Download this file (201301_8.doc)201301_8.doc 36 Kb
Download this file (201301_9.doc)201301_9.doc 27 Kb

อาเซียน1494

ระบบบริหารจัดการ 

ams

ครุสภาสระแก้วเขต 2 

72065 103148766511973 14405687 n 1360553353

รายงานคุณภาพอ่าน 

Ripple

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 


GIS sk2 1    


 

utq 
tablet
images 1