โรงเรียนบ้านคลองหว้า โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

Details
Published on Friday, 03 May 2019 12:36
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 5569

wa3

wa2

wa1

wa5

wa9

wa6

wa7

wa4

wa8

             โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหา ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่า  นักเรียนประถมศึกษาจำนวนมากขาด แคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณ ค่าทางโภชนาการต่ำ  ทำให้ภาวะ การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนา ในด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียน

     โรงเรียนบ้านคลองหว้า ตั้งอยู่ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เปิดสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 140 คน โดยการบริหารงานของนายสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า                                                                                                                      
       ได้จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยการใช้พื้นที่จำนวน 7 ไร่ ดำเนินการด้านการเกษตร โดยเน้น เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ มีการปลูกพืชสวนครัวทุกชนิด และไม้ผล เช่น กล้วย มะละกอ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม ขนุน ไผ่ตง ไผ่หวาน นอกจากนรี้ยังไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ให้ฟรีพร้อมมอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 150 ตัว พร้อมอาหารเลี้ยงไก่ไข่ให้ฟรีเป็นเวลา 1 ปี และเลี้ยงปลาจำนวน 8 บ่อ ซึ่งในแต่ละบ่อมีพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ บ่อละ 2,000 – 5,000 ตัว (ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย) โดยพันธุ์ปลาได้รับความอนุเคราะห์จากประมงจังหวัดสระแก้วและกลุ่มเครือข่าย อาคเนย์ รวมทั้งผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ                      
       ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองหว้า ได้จัดโครงการ “น้องอิ่มท้องสมองใส” โดยที่นักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้านซึ่งมีจำนวนหนึ่งที่ผู้ปกครองมีภารกิจ ไม่สารถดูแลการรับประทานอาหารเช้าให้แก่บุตรตนเอง โรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารเช้าสำหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับประทานทุกวัน สำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จะมีกับข้าว จำนวน 2 อย่าง (ตามเมนู) ให้ได้รับประทาน ส่วนวันศุกร์ จะเป็นเมนู ก๋วยเตี๋ยวไข่ พร้อมนมกล่องและผลไม้ โดยปกตินักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหารกลางวันมีไข่ไก่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ฟอง และหากกับข้าวเหลือจากช่วงกลางวันโรงเรียนจะให้นักเรียนที่ขาดแคลนนำกลับไปบ้านเพื่อรับประทานในมื้อเย็น                                                    
         สำหรับกิจกรรมในด้านการเกษตรนั้นผลผลิตที่เหลือจากการปกระกอบอาหารกลางวันของนักเรียน นั้นโรงเรียนจะนำออกจำหน่ายตาม ชุมชน ตามใบสั่งซื้อจากเกษตรกรต่างๆ เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดซื้ออาหารกลางวันในส่วนที่ขาดแคลนอีกทางหนึ่งด้วย                                                                                        
       ในส่วนของการบริหารจัดการ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ของโรงเรียน นั้น โรงเรียนบ้านคลองหว้าได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือ จากภาคเอกชน ภาครัฐ ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและโดยเฉพาะ คณะครู ผู้บริหาร และตัวนักเรียนเองต้องเอาใจใส่ในการดำเนินงานจึงจะทำให้โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนของโรงเรียนได้รับความสำเร็จและยั่งยืน