โปรแกรมสพป.สก2  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

1460809
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1959
2130
4089
1438697
53327
60359
1460809

IP คุณ : 54.196.127.107
วันนี้: 21-11-2017 เวลา: 11:45
   

นางวันเพ็ญ อรัญ

Details
  1. นางวันเพ็ญ  อรัญ   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เลขที่ตำแหน่ง อ. 43

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้

                   1.1  รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เสนอความเห็นสรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำให้คำปรึกษาและ

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                   1.2  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

1.3  งานส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร

                   1.4  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ

                          1.4.1  งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน

                   1.5  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม

                          1.5.1  โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม

1.5  งานประสานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1.6  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                           1.2.1  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.

          1.3  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.3.1  ประสานงานกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับอื่นเกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน

1.3.2  งานการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   1.4  งานประสานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

-ว่าง- 

 

   

updated click here 1436940621

li

   

2

   

updated click here 1436940621

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled 1

   
 new1สารสนเทศปี 2560
 สารสนเทศปี 2559
588
577

11
12
13
14

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

pp1

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

Untitled

   

7ur1                                  

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.