กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Details
Published on Thursday, 14 May 2015 10:21
Written by พรรณวิภา
Hits: 3785

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้      

                                   lea

ya                               jem2    

                     กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

                                   noy

kai             chagn

กลุ่ม งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

yg               lek

กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

na                        dang

                                 su                      

กลุ่มงาน  ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 cha                      ken

aoy                      peg

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

                             nokk