กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Details
Published on Thursday, 14 May 2015 10:21
Written by พรรณวิภา
Hits: 4928

             กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้                                   

    junya                       pondee    

                                        niponn

                              กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

     pec                     chat   
    
                  

                กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    cayat            piboon

              กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

    wanna                 vijit

                                      supa   
                  

              กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

     peeca                 keng

     sara                 pornsu   
                  

     กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

                                  noyy

                                           งานธุรการ

                                  nong