กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Details
Published on Thursday, 14 May 2015 10:21
Written by พรรณวิภา
Hits: 4515

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้      

                                        lea

ya                       jem2    

                     กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

     noy                     kai                          

      กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    yg            lek

 

   กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

na                        dang

                                 su                      

   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 cha                      ken

aoy                      peg

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

                             nokk