โปรแกรมสพป.สก2  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

1691289
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1595
4852
12048
1661492
55753
77953
1691289

IP คุณ : 50.19.34.255
วันนี้: 22-02-2018 เวลา: 16:09
   

นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์ 0899388946

Details

3.  นางสุมาลี   เจตนะวิบูลย์   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  อ. 45

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้

          3.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

       3.1.1  การจัดการศึกษาในระบบ

                                   1)  งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                                   2)  การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล

      3)  การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ

       4)  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน

      5)  การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์

       3.1.2  การศึกษานอกระบบ

                1)  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                 2)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก

                          3.1.3  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

                                    1)  งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

3.2  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น

3.2.1  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน

องค์กรสถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น

3.3  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

        3.3.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                       

3.4.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ

        3.4.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

                             3.4.2  งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

                  1)  การพัฒนาทางอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)

                  2)  การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  โอลิมปิกแห่งประเทศไทย

                                     3)  การดำเนินงานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)                              4)  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ

                           3.4.3  งานการจัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ครอบครัวอุปถัมภ์)

          3.5   งานการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน

          3.6  งานประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน  CCF

          3.7  งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   3.7.1  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำทะเบียน

          3.8  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คนที่ 2           

                   3.9   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

ภาพกิจกรรมกลุ่มสพป.สระแก้ว เขต 2

ติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาในอำเภอตาพระยาติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึก...

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติด [ ... ]

เพิ่มเติม
ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติดต [ ... ]

เพิ่มเติม
   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

 gum
721

   

lis

   

li

   

2

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

image

   

แจงเบาะแส

   
 new1สารสนเทศปี 2560
 สารสนเทศปี 2559
588
577

11
12
13
14

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

pp1

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

Untitled

   

7ur1                                  

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.