256

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

2401420
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
686
5185
5871
2368007
60858
76788
2401420

IP คุณ : 54.82.79.137
วันนี้: 20-11-2018 เวลา: 02:32
   

head3 1

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์ 0899388946

Details

3.  นางสุมาลี   เจตนะวิบูลย์   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  อ. 45

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้

          3.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

       3.1.1  การจัดการศึกษาในระบบ

                                   1)  งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                                   2)  การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล

      3)  การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ

       4)  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน

      5)  การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์

       3.1.2  การศึกษานอกระบบ

                1)  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                 2)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก

                          3.1.3  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

                                    1)  งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

3.2  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น

3.2.1  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน

องค์กรสถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น

3.3  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

        3.3.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                       

3.4.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ

        3.4.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

                             3.4.2  งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

                  1)  การพัฒนาทางอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)

                  2)  การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  โอลิมปิกแห่งประเทศไทย

                                     3)  การดำเนินงานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)                              4)  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ

                           3.4.3  งานการจัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ครอบครัวอุปถัมภ์)

          3.5   งานการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน

          3.6  งานประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน  CCF

          3.7  งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   3.7.1  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำทะเบียน

          3.8  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คนที่ 2           

                   3.9   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

ภาพกิจกรรมกลุ่มสพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่บริการการรับนักเรียนติดประเทศกัมพูชากลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมโรงเรียนตาม...

      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ [ ... ]

เพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเ...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน จ [ ... ]

เพิ่มเติม
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการปราบปราม การทุจริต ประจำปี 2561กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมทำแผนปฏิบัต...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น กลุ่มนโยบา [ ... ]

เพิ่มเติม
ติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาในอำเภอตาพระยาติดตามการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึก...

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการติด [ ... ]

เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
   

ประกาศสจรตเขต 2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

gum


   

logooo

   

133648

   

logo12

   

Pisa 201811

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

92100340 0 20150724 145542
finalll

   

mee

   

li

   

istatistik grafik

                                                                ประกันคุณภาพ

   

image

   

แจงเบาะแส1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

   

2

   

ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.