สระแก้ว 2 มอบเกียรติบัตรสร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนและชี้แจงซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน

Details
Published on Friday, 22 March 2019 16:07
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 212

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ทุกโรงเรียน จำนวน 118 โรงเรียน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 14 คน

และดำเนินการประชุมการ ซักซ้อมสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

per8

per

per9

per3

per1

per6

per7

per4

per10

per5