สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ STEM+STEM2

Details
Published on Tuesday, 23 January 2018 11:43
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 916

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ STEM+STEM2   ซึงเป็นการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ “สะเต็มหรรษา”   จำนวน 20 กิจกรรม เป็นกิจกรรมจากศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา  จำนวน  9  กิจกรรม และกิจกรรมจากข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM+STEM2  เมื่อเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2560 ที่ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม  จำนวน  12  ฐานการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดการจัดกิจกรรมเป็น 2 รุ่น คือ

          1. วันที่  18  มกราคม  2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  300 คน

          2. วันที่  20  มกราคม  2561 ณ สพป.สระแก้ว เขต 2 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700  คน

          ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ .............สพป.สระแก้ว เขต 2

psa01

pas

psa1

psa2

psa4

psa7

psa8

psa9

psa11

psa13