บุคลากร

นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์
นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์
นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 0 คน
ครูชาย 0 คน
ครูหญิง 0 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 2 คน